Công ty Dược Phẩm Trâm Anh
  • Số 29 Lán Bè, Phường Lan Sơn
  • Hải Phòng