Hiệu thuốc Hải Phòng
  • 114 An Đà - Ngô Quyền
  • Hải Phòng