Hiệu thuốc Thủy Nguyên
  • 99 Thị trấn Núi Đèo- Thủy Nguyên
  • Hải Phòng