Nhà Thuốc Hương Giang
  • 50 Dư Hàng- Lê Chân
  • Hải Phòng