Nhà thuốc Kim Hải
  • 285 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
  • Hồ Chí Minh