Nhà Thuốc Minh Hảo
  • Số 3 Nguyễn Quý Đức
  • Hà Nội