Nhà thuốc Minh Thùy
  • An Dương Vương, Quận 6
  • Hồ Chí Minh