Quầy thuốc Phương Chi
  • 74 Khu Hạ, Tráng Liệt- Bình Giang
  • Hải Dương