Quầy Thuốc Bình Nguyên
  • Đội 7 Thôn Bầu - Kim Chung
  • Hà Nội