Quầy Thuốc Chị Huyền
  • Cổ Dũng- Kim Thành-Hải Dương
  • Hải Dương