Quầy Thuốc Hồng Liên
  • Tổ 13 - TT Đông Anh
  • Hà Nội