Quầy Thuốc Hương Dương
  • Số 78 - Thanh nhàn -Thanh Xuân
  • Hà Nội